Viimsi Teaduskoolis saab 2022/23 õppeaastal õppida 8 erineva õppekava alusel!

Viimsi Teaduskoolis avaneb septembris valik erinevaid õppekavasid.

Eelkooliastmes (3-7 a.) avaneb üks õppekava – “Teaduse algkursus“, mille eesmärk on noores avastajas äratada huvi teadusmaailma vastu. Õppekava keskendub lihtsamatele katsetele, lapsega võib ringitunnis viibida ka lapsevanem.

Algastmes (7-15 a.) on võimalik õppida “Elumatemaatika I” ja “Roheline bioloogia” õppekavadel. Huviala “Elumatemaatika I” õpetamisel keskendutakse päris elus vajamineva matemaatikaoskuse arendamisele, läbitavad teemad on ühikud, kaudsed mõõtmised, tabelid-graafikud, avastusõpe Viimsi maastikel ja Viimsi Artiumi territoo- riumil. “Rohelise bioloogia” õppekavas keskendutakse erinevate valdavalt praktiliste metoodikate sünergias elusorganismide uurimisele. Õppur saab põhjaliku ülevaate erinevate organismide tunnustest, ehitusest ja toimimisest. Mõlemad õppekavad on valdavalt praktilist laadi ja tulvil põnevatest katsetest.

Põhiastmes (14-19 a.) saab Viimsi teaduskoolis õppida huvialadel “Elumatemaatika II”, “Keskkonnasõbralik mina”, “Väitluse alused”, “Filmiloome” ja “Valge bioloogia”. “Elumatemaatika II” huviala aitab matemaatikateadmisi õppurile lähemale tuua, sidudes erinevaid distsipliine matemaatilisse võtmesse. Huvialas on põimitud omavahel tõe-
näosusteooria ja statistika Exceli võimaluste ja andmeanalüüsiga. ”Keskkonnasõbraliku mina” õppekavas keskendutakse erinevate metoodikate sünergias säästlike eluviiside defineerimisele, uurimisele, rakendamisele. Ringmajandusele keskendunud huviala õppimise käigus valmistatakse erinevaid igapäevaseid tooteid, sh ökoloogilisi puhastusvahendeid, ökokosmeetikat, vegan toiduaineid. “Väitluse alused” huviala eesmärgiks on arendada õppuris esinemisoskust ning -julgust läbi arutlemise. Õpilane omandab oskused, kuidas arutleda kasutades faktipõhist informatsiooni, ning tutvub läbi erinevate õppeainete oluliste teemadega, mis aitavad mõista ühiskonda väga erinevatel tasemetel. “Filmiloome” õppekava läbinul tekib arusaam filmi loomiseks vajalike kom-ponentide sisust, nende valmistamiseks vajalikest teadmistest ja oskustest ning huvitava süžee tähtsusest. Huviala läbimine annab hea aluse edasiseks edukaks osalemiseks erinevate filmida loomisel. “Valge bioloogia” huviala selgitab õppurile orgaaniliste ja biomolekulide leidumist ja funktsioone. Selle raames tutvutakse orgaaniliste ja biomolekulide eraldamise, mõõtmise ja sünteesimise metoodikatega. Huviala on valdavalt katseline, kuid sisaldab ka võrdlemisi spetsiifilist teooriakomponenti.

Õppekavadele registreerimine toimub läbi ARNO keskkonna: https://piksel.ee/arno/viimsi/avaleht/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *